PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDRA INFORMACIJA

MB Skonio pastelė (toliau - Duomenų valdytojas arba Bendrovė) šia privatumo politika (toliau - Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomoje interneto svetainėje https://www.skoniopastele.lt  (toliau – Svetainė), arba kitu būdu pateikiant asmens duomenis Bendrovei. Privatumo politikoje aprašomi mūsų renkami asmens duomenys, tai, kaip juos gauname, kokiu pagrindu ir kokiais tikslais naudojame Jūsų asmens duomenis, kaip mes juos naudojame, kaip ilgai saugome Jūsų asmens duomenis, su kuo jais dalinamės, kaip rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga, taip pat kokios yra Jūsų teisės. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir siekiame apsaugoti Jūsų asmens duomenis.

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai: 

Pavadinimas: MB Skonio pastelė

Buveinės adresas:  Vilnius, Piromonto g. 5-63

Tel. Nr.: (8-675) 07956

El. pašto adresas: grete@skoniopastele.lt

 Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Svetainėje, arba kitu būdu pateikdami asmens duomenis Bendrovei, Jūs sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Naudodamiesi Svetaine arba kitu būdu pateikdami asmens duomenis Bendrovei, Jūs teisiškai įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos nuostatų. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, Jūs neturėtumėte teikti savo asmens duomenų Bendrovei.

​Patvirtiname, kad Bendrovė tvarkys Jūsų asmens duomenis laikydamasi galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įskaitant Reglamentą (ES) Nr. 2016/679 (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, toliau – BDAR) ir kitus galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus bei kompetentingų institucijų nurodymų. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžiamos BDAR.

 2. ASMENS DUOMENYS

​Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta. Atskiros informacijos dalys, kurios kartu taip pat gali padėti nustatyti konkretaus asmens tapatybę, taip pat sudaro asmens duomenis.

Prašome nesiųsti Bendrovei jokių asmens duomenų, ypač jautrių asmens duomenų, jei nenorite, kad tokia informacija būtų kaip nors naudojama.

Svetaine naudotis bei asmens duomenis Bendrovei teikti gali ne jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys. Jei Jums yra ne mažiau nei 14, bet ne daugiau nei 18 metų, prašome kartu su vienu iš tėvų ar globėjų atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad ją suprastumėte ir jos laikytumėtės.

Bendrovė nerenka jaunesnių nei 14 metų amžiaus asmenų asmens duomenų, tad jeigu Jums nėra 14 metų, Jūs neturėtumėte naudotis Svetaine ir (ar) teikti Bendrovei savo asmens duomenų.

​​3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKA BENDROVĖ?

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko toliau nurodytais tikslais ir vadovaudamasi su jais susijusiais teisiniais pagrindais:

3.1. PASKYROS SVETAINĖJE SUKŪRIMAS IR ADMINISTRAVIMAS, UŽSAKYMO PATEIKIMAS

Tikslas

Paskyros Svetainėje sukūrimas ir administravimas.

Duomenų subjektai

Klientai, sukūrę paskyrą Svetainėje.

Asmens duomenys

Sukuriant paskyrą:

*vardas, pavardė;

*el. pašto adresas;

*paskyros slaptažodis.

Administruojant paskyrą:

*vardas, pavardė;

*telefono numeris, el. pašto adresas;

*informacija apie mokėjimo kortelę (mokėjimo kortelės duomenys: mokėjimo kortelės numeris, galiojimo data, saugos kodas);

*duomenys apie geografinę vietą, pristatymo adresas;

*informaciją apie klientų veiklą naudojantis Svetaine, pavyzdžiui, pateiktas užklausas ar skundus;

*nurodymai kurjeriui;

*užsakymo turinys, jų istorija;

*paskyros slaptažodis;

*paskyros nustatymai.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų pasirinkto registracijos Svetainėje būdo bei naudojamų Svetainės funkcijų, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta.

Teisinis pagrindas

Asmens duomenis tvarkome siekiant sudaryti su Jumis sutartį ir ją įvykdyti, t. y. siekiant suteikti Jums paskyros paslaugas Svetainę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Tuo atveju jei nepateiksite šiame punkte nurodytų duomenų, mes, deja, negalėsime Jums suteikti galimybės sukurti paskyrą arba naudotis visa ar dalimi jos funkcijų.

Saugojimas

Jūsų asmens duomenys Paskyros administravimo tikslu saugomi tol, kol galioja Jūsų paskyra. Jei 1 metus paskyra nesinaudojate, ji bus ištrinama.

3.2. ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS PASLAUGOS

Tikslas

Prekių pardavimas ir pristatymas per elektroninę parduotuvę (Svetainę): užsakymų valdymas ir administravimas, pristatymo organizavimas, informacijos apie užsakymą pateikimas klientui ir kurjeriui, mokėjimų surinkimas, problemų komunikacija klientui (pirkėjui) (jei būtų), ir susijęs elektroninės parduotuvės administravimas.

Duomenų subjektai

Klientai (pirkėjai), įsigyjantis prekes per elektroninę parduotuvę (Svetainę).

Asmens duomenys

paskyros duomenys, nurodyti šios Privatumo politikos 3.1 punkte;

detali informacija apie Klientų užsakymus per elektroninę parduotuvę (Svetainę);

asmens tapatybės dokumento informacija ir kita teisės aktų reikalaujama informacija (tik tuo atveju, jei klientas (pirkėjas) įsigyja prekes, kurioms pagal taikomus teisės aktus yra nustatytas amžiaus ar kitas reikalavimas, pavyzdžiui, įsigyjant alkoholinius gėrimus taikomas amžiaus ir blaivumo reikalavimas);

informaciją apie Klientų veiklą naudojantis elektronine parduotuve (Svetaine), pavyzdžiui, pateiktas užklausas ar skundus.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų pasirinkto registracijos Svetainėje būdo, užsakomų prekių bei naudojamų Svetainės funkcijų, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta.

Teisinis pagrindas

Asmens duomenis tvarkome siekiant sudaryti su Jumis sutartį ir ją įvykdyti, t. y. siekiant suteikti Jums elektroninės parduotuvės paslaugas per Svetainę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Šią informaciją mes taip pat tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu, t. y. administruoti elektroninės parduotuvės paslaugų teikimo Jums veiklą ir užtikrinti jos tęstinumą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, tvarkydami apskaitą ar Jūsų asmens dokumento informaciją, siekiant užtikrinti, kad Jūs turite teisę įsigyti tam tikras prekes, mes Jūsų asmens duomenis tvarkome vykdydami mums nustatytas teisines prievoles (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

Tuo atveju jei nepateiksite šiame punkte nurodytų duomenų, mes, deja, negalėsime Jums suteikti elektroninės parduotuvės paslaugų.

Saugojimas

Jūsų asmens duomenys saugomi 10 metų nuo užsakymo įvykdymo dienos.

3.3. TIESIOGINĖ RINKODARA

Tikslas

Informuoti Jus apie Bendrovės ir (arba) jos partnerių teikiamas prekes ar paslaugas, naujienas ir kitą aktualią informaciją.

Duomenų subjektai

Klientai, sukūrę paskyrą Svetainėje ar įsigyjantis prekes per elektroninę parduotuvę (Svetainę) bei kiti asmenys, išreiškę sutikimą gauti tokią informaciją.

Asmens duomenys

*vardas, pavardė;

*el. pašto adresas, telefono numeris;

*informacija apie Klientų užsakymus per elektroninę parduotuvę (Svetainę).

Teisinis pagrindas

Šią informaciją mes tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu, t. y. suteikti Jums informaciją apie Bendrovės ir (arba) jos partnerių teikiamas prekes ar paslaugas, naujienas ir kitą aktualią informaciją (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Kai tvarkome Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais šiuo pagrindu, Jūsų asmens duomenis naudojame tik savo pačių panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, o Jums yra suteikiama galimybė nesutikti su tokiu asmens duomenų naudojimu jau pateikiant asmens duomenis bei bet kada vėliau, paspaudus nuorodą el. laiške arba paskyros nustatymuose.

Jūsų asmens duomenis šiuo tikslu galime tvarkyti ir Jūsų aiškiai išreikšto sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą paspaudę nuorodą el. laiške arba paskyros nustatymuose. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Saugojimas

Jūsų asmens duomenys šiuo tikslu bus tvarkomi iki tol, kol atsisakysite tokio Jūsų asmens duomenų naudojimo arba atšauksite savo sutikimą, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau nei galios Jūsų paskyra.

 3.4. BENDRADARBIAVIMAS SU KURJERIAIS

Tikslas

Bendradarbiavimas su kurjeriais, surenkančiais, nuperkančiais ir  / ar pristatančiais prekes, įsigytas per elektroninę parduotuvę (Svetainę), ir jų veiklos administravimas.

Duomenų subjektai

Kurjeriai (juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys), teikiantys prekių surinkimo, nupirkimo iš prekybos vietų ir / arba pristatymo paslaugas Bendrovei.

Asmens duomenys

*vardas, pavardė;

*asmens kodas;

*adresas;

*telefono numeris, el. pašto adresas;

*individualios veiklos ar verslo liudijimo numeris;

*mokėjimo informacija (pavyzdžiui, banko sąskaitos numeris);

*duomenys apie kitus dokumentus, reikalingus teikti paslaugas Bendrovei, ir susijusi informacija (pavyzdžiui, higienos įgūdžių dokumentacija);

*informacija apie mokėjimo kortelę (mokėjimo kortelės duomenys: mokėjimo kortelės numeris, galiojimo data, saugos kodas);

*informacija apie Klientų užsakymus per elektroninę parduotuvę (Svetainę);

*geografinės vietovės duomenys, kai kurjeriai būna turi aktyvią darbo sesiją (tai yra būtina teikiant paslaugą);

*paskyros informacija;

*išsami informacija apie įvykdytus užsakymus;

*kainų skaičiavimai, faktinės kainos ir kiti mokėjimo duomenys;

*duomenys, susiję su Bendrovės suteiktomis priemonėmis ir jų naudojimu;

*uždarbio istorija ir fiskaliniai duomenys;

*informacija apie naudojamą transporto priemonę;

*informaciją apie kurjerių veiklą naudojantis Svetaine, pavyzdžiui, pateiktas užklausas.

Teisinis pagrindas

Asmens duomenis tvarkome siekiant sudaryti su Jumis paslaugų sutartį ir ją įvykdyti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Šią informaciją mes taip pat tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu, t. y. administruoti sutartis, sudarytas su Jumis, Svetainės veiklą ir užtikrinti jos tęstinumą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, tvarkydami apskaitą ar siekdami įsitikinti Jūsų teise teikti paslaugas, mes Jūsų asmens duomenis tvarkome vykdydami mums nustatytas teisines prievoles (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

Tuo atveju jei nepateiksite šiame punkte nurodytų duomenų, mes, deja, negalėsime su Jumis sudaryti sutarties ir Jūs negalėsite teikti mums paslaugų.

Saugojimas

Jūsų asmens duomenys saugomi 10 metų nuo paslaugų sutarties pabaigos.

3.5. DARBUOTOJŲ ATRANKA

Tikslas

Kandidatų, pageidaujančių įsidarbinti Bendrovėje, asmens duomenų tvarkymas.

Duomenų subjektai

Kandidatai dirbti Bendrovėje.

Asmens duomenys

*vardas ir pavardė;

*el. pašto adresas;

*telefono numeris;

*mūsų susirašinėjimo tekstas;

*socialinio tinklo LinkedIn paskyra ir joje pateikta informacija tiek, kiek to reikia norint nustatyti kandidato tinkamumą konkrečioms pareigoms;

*informacija apie Jūsų išsilavinimą (kvalifikaciją), darbo patirtį, užsienio kalbų mokėjimą ir kita informacija, kurią suteikiate savo gyvenimo aprašyme ir (arba) kituose dokumentuose.

Teisinis pagrindas

Asmens duomenis tvarkome turėdami teisėtą interesą rasti naujų darbuotojų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) ir siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu iki sudarant darbo sutartį su Jumis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Tuo atveju jei nepateiksite šiame punkte nurodytų duomenų, Jūs, deja, negalėsite dalyvauti atrankoje ir sudaryti darbo sutarties su Bendrove.

Saugojimas

Jūsų asmens duomenys saugomi atrankos į konkrečias pareigas laikotarpiu ir dar 6 mėnesius po atrankos pabaigos, nebent susitariama / duomenų subjektas sutinka su ilgesniu laikotarpiu.

3.6. SOCIALINIŲ TINKLŲ ADMINISTRAVIMAS

Tikslas

Bendrovės socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube) paskyrų tvarkymas ir valdymas ir komunikacija su socialinių tinklų naudotojais.

Duomenų subjektai

Socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube) vartotojai, komunikuojantys su Bendrovės paskyromis.

Asmens duomenys

*profilio socialiniame tinkle pavadinimas;

*profilio nuotrauka;

*vieši komentarai bei kitokios interakcijos su Bendrovės socialinių tinklų paskyromis;

*Jūsų užklausų tema ir tekstas, jei tokių būtų.

Teisinis pagrindas

Mūsų teisėtas interesas bendrauti su mūsų socialinių tinklų naudotojais mūsų paskyrose (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Saugojimas

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė neadministruoja aukščiau nurodytų socialinių tinklų, o tik savo paskyrą juose, ir veikia kaip bendras duomenų valdytojas kartu su nurodytus socialinius tinklus administruojančiomis bendrovėmis, mes kviečiame Jus susipažinti su informacija apie Jūsų asmens duomenų saugojimą šių socialinių tinklų privatumo dokumentuose:

Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/previous);

LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy);

Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875);

Youtube (https://policies.google.com/privacy?hl=en)

 3.9. UŽKLAUSOS

Tikslas

Jūsų užklausų, kurias Bendrovei pateikiate el. paštu, telefonu arba naudodami Svetainėje esančias formas ar funkcijas, administravimas.

Duomenų subjektai

Asmenys, teikiantys užklausas Bendrovei el. paštu, telefonu arba naudodami Svetainėje esančias formas ar funkcijas (pavyzdžiui, dėl prekių kokybės).

Asmens duomenys

*vardas ir pavardė;

*atstovaujama organizacija;

*el. pašto adresas;

*telefono numeris;

*užklausos tema ir tekstas.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų pasirinkto užklausos būdo, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta.

Teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas);

sutarties su Jumis sudarymas (arba jei reikia – veiksmai, kuriuos būtina atlikti Jūsų prašymu iki sudarant sutartį) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);

mūsų teisėtas interesas nagrinėti Jūsų užklausą ir pateikti Jums tikslią ir išsamią informaciją apie mūsų paslaugas ir veiklą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Saugojimas

Duomenys saugomi 1 metus po Jūsų užklausos gavimo. Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

Jums nesuteikus savo asmens duomenų, mes galime nesugebėti tinkamai išnagrinėti Jūsų užklausos ir suteikti Jums prašomos informacijos.

3.10. SVETAINĖS FUNKCIJOS

Visą informaciją apie priemones, kurias naudojame siekdami užtikrinti mūsų Svetainės funkcionavimą (įskaitant slapukus) ir su jomis susijusius duomenų privatumo klausimus, rasite mūsų Slapukų politikoje [nuoroda į puslapį]. Teisinis pagrindas, kuriuo naudojame būtinuosius slapukus – mūsų interesas užtikrinti tinkamą Svetainės funkcionavimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Visi kiti slapukai naudojami tik Jūsų aiškiai išreikšto sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

3.11. TEISINIŲ REIKALAVIMŲ UŽTIKRINIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

Visus aukščiau nurodytus asmens duomenis Bendrovė gali tvarkyti siekdama pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų. Šiuo tikslu asmens duomenis tvarkysime mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Juos šiuo tikslu tvarkysime iki atitinkamų teisinių procedūrų pabaigos (pavyzdžiui, pretenzijos išnagrinėjimo, teismo ar arbitražo sprendimo įsiteisėjimo).

4. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Bendrovė gali dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais), teikiančiomis Bendrovei paslaugas ir veikiančiomis jos vardu (pvz., bendrovėmis, teikiančiomis rinkodaros / reklamos paslaugas, bendrovėmis, teikiančiomis duomenų centrų paslaugas, IT paslaugų teikėjais, apskaitos paslaugų teikėjais ir pan.). Bendrovė užtikrina, kad tokių trečiųjų šalių vykdomas asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas tik pagal teisėtus Bendrovės nurodymus ir vadovaujantis BDAR ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimais, o asmens duomenys joms būtų perduoti tik tada ir tik tiek, kiek būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti. Be to, asmens duomenys gali būti perduodami atitinkamiems asmens duomenų gavėjams / nepriklausomoms trečiosioms šalims, t. y. savarankiškiems duomenų valdytojams.

 Atkreipiame dėmesį, kad užsisakius prekes ir (ar) paslaugas per elektroninę parduotuvę (Svetainę), Bendrovė dalinsis Jūsų asmens duomenimis su kurjeriais ir partneriais, kurių prekes ir (ar) paslaugas užsakysite.

Bendrovė gali dalintis asmens duomenimis su tokių kategorijų trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ar atskirais duomenų valdytojais), kai būtina:

teismais, arbitrais, tarpininkais, priešingomis šalimis ir jų advokatais (jei to reikia teismo proceso tikslais);

policija, teisėsaugos institucijomis, mokesčių inspekcijomis, kitomis valstybinėmis ar savivaldos institucijomis (jei to aiškiai reikalauja atitinkami teisės aktai) arba kitais asmenimis, vykdančiais oficialias jiems skirtas pareigas (pavyzdžiui, notarais, skolų išieškojimo bendrovėmis);

kitokiais profesiniais konsultantais, pavyzdžiui, advokatais, konsultantais, auditoriais arba buhalteriais (jei to reikia mūsų teisėtiems interesams apsaugoti);

paslaugų tiekėjais, teikiančiais informacinių technologijų, debesų kompiuterijos ir sistemų administravimo paslaugas, rinkodaros, apskaitos, pašto arba kurjerių ir kitokias paslaugas – tik tiek, kiek reikia tinkamam paslaugų suteikimui;

kitais tos pačios įmonių grupės subjektais, jei to reikia teikiant ataskaitas apie įmonės veiklą, klientus, apskaitą, verslo reorganizavimo ar grupės restruktūrizavimo kontekste, naudojamų sistemų palaikymui ir duomenų talpinimui;

kitais fiziniais arba juridiniais asmenimis, tik jei to reikia siekiant užtikrinti didžiausią Jums teikiamų paslaugų efektyvumą.

Taip pat Bendrovė gali dalytis asmens duomenimis vykdydamas verslo sandorius, t. y. : i) jei atliekamas finansinis ar teisinis auditas (due diligence) arba kai atliekamas kitas Bendrovės patikrinimas – su minėtą auditą / patikrinimą atliekančiais asmenimis; ii) jei Bendrovės įmonės akcijas (bet kurią jų dalį) arba Bendrovę kaip verslą (bet kurią jo dalį) ketinama perleisti – su potencialiais įgijėjais (jų atstovais), (iii) reorganizavimo, sujungimo, prijungimo, bendros įmonės ar verslo įsteigimo atveju (taip pat jei tai susiję su bankrotu ar kita panašia procedūra). Šiuo atveju Bendrovė užtikrina asmens duomenų konfidencialumo išsaugojimą.

Trečiosios šalys. Bendrovė neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (už ES / EEE ribų), nebent būtų manoma, kad tai yra būtina. Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis už ES / EEE ribų, jei tai yra gautas Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas arba tai yra būtina ir bus taikomos tinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR, pavyzdžiui, sprendimas dėl tinkamumo arba standartinių sutarčių sąlygos. Bendrovė deda visas pastangas užtikrinti, kad perduodant duomenis tokiu būdu būtų laikomasi BDAR reikalavimų ir įgyvendina atitinkamas priemones, kad užtikrintų, jog Jūsų asmens duomenys būtų saugūs. Daugiau informacijos apie tokias priemones galite gauti kreipdamiesi tiesiai į mus pirmiau nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu.

 5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

Bendrovė įgyvendina tinkamas ir BDAR reikalavimus atitinkančias technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba naudojimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Nors Bendrovė siekia apsaugoti jos tvarkomus asmens duomenis, prašome suprasti, kad Bendrovė negali užtikrinti arba garantuoti bet kokios Jūsų mums perduodamos informacijos saugumo, kadangi šiomis dienomis nė vienas duomenų perdavimo arba saugojimo metodas nėra 100 proc. saugus.

6. JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite šias teises, susijusias su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis:

Teisė būti informuotam ir teisė susipažinti su asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Tai yra numatyta šioje Privatumo politikoje. Jei kuri nors šios Privatumo politikos dalis Jums neaiški, maloniai kviečiame kreiptis į mus aukščiau nurodytais kontaktais.

Jūs taip pat turite teisę gauti Bendrovės patvirtinimą, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, susipažinti su informacija apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Be to, tai Jūs turite teisę gauti mūsų turimų Jūsų asmens duomenų kopiją. Už bet kurias kitas Jūsų prašomas kopijas mes turime teisę imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jūs turite teisę reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis.

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, jei nėra pagrįstos priežasties, dėl kurios turėtume toliau juos tvarkyti, jeigu asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti arba tvarkomi, Jūs atšaukiate sutikimą, kurio pagrindu buvo tvarkomi asmens duomenys, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo juos tvarkyti, ar esant kitiems BDAR 17 straipsnyje nustatytiems pagrindams.

Prašome atkreipti dėmesį, kad BDAR 17 straipsnio 3 dalyje yra numatytos pirmiau nurodytų atvejų išimtys, kai duomenis tvarkyti yra būtina. Jei tokios išimtys galioja Jūsų atveju, mes Jus apie tai atitinkamai informuosime.

Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą

Jūsų turite teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų (arba sustabdytų) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu:

Jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą – tol, kol bus patikrintas jų tikslumas;

tvarkymas yra neteisėtas, o Jūs nesutinkate, kad asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;

mums nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, bet Jums jie yra reikalingi, kad galėtumėte pareikšti, įvykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

Jūs toliau nurodyta tvarka prieštaraujate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys – tol, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra svarbesnės nei Jūsų teisėtos priežastys.

Apribojus asmens duomenų tvarkymą, tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi (išskyrus jų saugojimą) tik su Jūsų sutikimu arba tik siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus, apsaugoti kito fizinio arba juridinio asmens teises arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui, jeigu:

duomenys yra tvarkomi sutikimo arba sutarties pagrindu; ir

duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Taip pat turite teisę reikalauti, kad Bendrovė perduotų Jūsų asmens duomenis tiesiogiai kitam valdytojui, jei tai yra techniškai įmanoma.

Teisė nesutikti

Jūs turite teisę bet kada nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tam, kad būtų įvykdyta viešojo intereso užduotis arba dėl Bendrovės teisėto intereso.

Tokiu atveju Bendrovė Jūsų asmens duomenų nebetvarkys, nebent sugebėtume įrodyti teisėtus pagrindus, dėl kurių turi būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir kurie yra svarbesni nei Jūsų interesai, teisės ir laisvės arba jeigu to reikėtų siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus.

Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu ir jie šiuo tikslu bus nebetvarkomi.

Teisė atšaukti sutikimą

Jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu tokį sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas, Jūs turite teisę pateikti skundą ES valstybės narės, kurioje yra Jūsų nuolatinė buveinė, darbo vieta arba vieta, kurioje buvo įvykdytas tariamas pažeidimas, priežiūros institucijai.

Priežiūros institucija Lietuvoje yra Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, tinklalapis https://vdai.lrv.lt/.

Iki pateikiant skundą atitinkamai priežiūros institucijai, mes būtume dėkingi, jei Jūs susisiektumėte su mumis ir išdėstytumėte Jums susirūpinimą keliančius klausimus. Mes dėsime maksimalias pastangas operatyviai ir rūpestingai išspręsti Jūsų klausimą.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, išsiųskite rašytinį prašymą. Bendrovė Jūsų prašymą išnagrinės per 30 dienų. Jeigu prašymas yra labai sudėtingas arba yra gautas labai didelis prašymų skaičius, šis terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų. Tokiu atveju per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo pranešime Jums apie pratęstą terminą ir tokio pratęsimo priežastis. Siekdama užtikrinti duomenų apsaugą ir suteikti Jums galimybę pasinaudoti savo teisėmis, Bendrovė turi teisę prašyti pateikti papildomą informaciją, reikalingą norint patvirtinti Jūsų tapatybę.

 7. PAKEITIMAI

Bendrovė turi teisę savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas Svetainėje. Esant esminiams Privatumo politikos pakeitimams, Bendrovė apie juos informuos atskirai.

Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2021 m. spalio 23 d.

 8. ATSAKOMYBĖ

Svetainėje gali būti nuorodų į trečiajai šaliai priklausančius, jos skelbiamus ir tvarkomus tinklalapius, pavyzdžiui, socialinius tinklus. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už tokių trečiųjų šalių tinklalapių tikslumą ar patikimumą. Jei turėtumėte klausimų apie tai, kaip tokios kitos šalys, su kuriomis bendraujate, naudoja Jūsų asmens duomenis, rekomenduotume susipažinti su jų privatumo dokumentais.

 9. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Svetainė, jose esanti medžiaga, jų kodas, dizainas, Svetainės domeno pavadinimas, visos autorių teisės, prekių ženklai, duomenų bazės, verslo pavadinimai ir kitokia intelektinė nuosavybės arba kitokia su Svetaine, joje esančia medžiaga susijusi nuosavybė visapusiškai priklauso Bendrovei, išskyrus intelektinės nuosavybės objektus (prekių ženklus, logotipus ir kita), susijusius su Bendrovės partneriais arba tiekėjais, ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų ir kitokių teisės aktų.

Be aiškaus Bendrovės leidimo, neturite teisės bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis kopijuoti, fiksuoti, bet kokia forma ar būdais atkurti, pristatyti, skelbti, perduoti, parduoti, perdirbti, pateikti, licencijuoti, keisti, iš naujo skelbti, redaguoti, transliuoti, retransliuoti ar kitokiais būdais skelbti, viešai rodyti arba demonstruoti, pritaikyti, platinti arba naudoti Svetainėje esančios medžiagos arba jų kodo arba bet kokios jų dalies, taip pat jų pagrindu kurti jokių išvestinių kūrinių.