ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

1. Prekybos Skonio pastelės platformoje organizavimas. Pirkėjas ir pardavėjas

1.1. Skonio pastelės veiklą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia MB Skonio pastelė, juridinio asmens kodas 305790583, PVM mokėtojo kodas LT100014191817, buveinės adresas Vilnius, Piromonto g. 5-63, (šiose Taisyklėse vadinama Skonio pastelė).

1.2. www.skoniopastele.lt paskyrose parduodamus produktus Pirkėjui parduoda Skonio pastelė (toliau vadinama „Pardavėjas“).

1.3. Pirkėju laikomas bet kuris asmuo, perkantis Skonio pastelės platformoje ar besinaudojantis kitomis Skonio pastelės platformos paslaugomis (toks asmuo šiose Taisyklėse vadinamas Pirkėju). Naudotis Skonio pastelės platforma ir joje pirkti turi teisę pilnamečiai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas.

1.4. Skonio pastelė turi teisę, tačiau neįsipareigoja, leisti registruotis ir Pirkėju laikyti ir juridinius asmenis, veikiančius per įgaliotus atstovus. Tačiau Skonio pastelės platforma visų pirma yra mažmeninės prekybos interneto parduotuvė, skirta vartotojams, t. y. fiziniams asmenims, įsigyjantiems produktus savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams. Skonio pastelės parduotuvė nėra specialiai skirta asmenims, ketinantiems prekiauti ar įsigyti produktus verslo ar profesiniams poreikiams.

1.5. Skonio pastelė pasilieka teisę nepriimti užsakymų, nevykdyti užsakymų ar juos atšaukti, naikinti registracijas, jei Pirkėjas užsako neįprastai didelius produktų kiekius (neatsižvelgiant į tai, produktai užsakomi vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir Skonio pastelė turi pagrindo manyti, jog Pirkėjo veikla turi didmeninio pirkimo

požymių.

1.6. Jei Pirkėjas įvykdo registraciją Skonio pastelės platformoje, jis visais atvejais pateikia besąlyginį patvirtinimą, kad atitinka šių Taisyklių ir teisės aktų reikalavimus, keliamus Pirkėjui, norinčiam teisėtai naudotis Skonio pastelės platforma.

1.7. Pirkėjas ir Pardavėjas komunikuoja (įskaitant bet kokių prašymų, pranešimų, pretenzijų teikimą) pasinaudodami elektroniniu paštu – Pirkėjui korespondenciją siunčiant jo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, Pardavėjui korespondenciją siunčiant el. paštu grete@skoniopastele.lt.

2. Taisyklių statusas ir taikymas

2.1. Šios pirkimo interneto platformoje Skonio pastelė taisyklės (šiame dokumente vadinamos Taisyklėmis) nustato naudojimosi internetine parduotuve www.skoniopastele.lt sąlygas tvarką.

2.2. Šios Taisyklės yra taikomos, Pirkėjui renkantis, užsakant, perkant, atsiimant, grąžinant produktus, siūlomus Skonio pastelės interneto platformoje, taip pat naudojantis bet kuriomis Skonio pastelės paslaugomis.

2.3. Šios Taisyklės kartu yra nuotolinė pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Taisyklės sudarytos, turi būti aiškinamos vadovaujantis ir santykiams, kuriems jos taikomos, galioja Lietuvos Respublikos teisė.

2.4. Pirkėjas neturi teisės teikti užsakymų Skonio pastelės platformoje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis ar atskiromis jų nuostatomis nesutinka. Jei Pirkėjas užsako produktus per Skonio pastelės platformą, visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas visa apimtimi susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklių nuostatomis, ir prisiima bet kokią riziką dėl galimo neišsamaus susipažinimo su Taisyklėmis.

2.5. Skonio pastelė turi teisę keisti Taisykles savo pasirinktu metu ar būdu. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams taikoma ta Taisyklių redakcija, kuri galiojo užsakymo pateikimo metu.

2.6. Skonio pastelė turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Skonio pastelės platformos paslaugomis ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas pažeidinėja Taisykles, registruodamasis arba atsiimdamas produktus nurodo tikrovės neatitinkančią informaciją, vykdo neteisėtą veiklą, bando pakenkti Skonio pastelės platformos veikimui, reputacijai, Skonio pastelės platformos, joje veikiančių parduotuvių ar duomenų saugumui, taip pat kitais atvejais, kai Skonio pastelės nuomone tai būtina tinkamam Skonio pastelės platformos veikimui užtikrinti ar to reikalauja verslo praktika.

2.7. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.8. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3. Sutarties sudarymas

3.1. Šiose Taisyklėse apibrėžta pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas įvykdo registraciją, suformuoja ir pateikia Skonio pastelės platformoje užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu (jei produktai perkami internetinėje parduotuvėje) gauna Skonio pastelės patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

3.2. Kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus konkretų produktą įsigyti leidžiama tik tam tikrus papildomus reikalavimus atitinkantiems asmenys (pasiekusiems tam tikrą amžiaus ribą, esantiems blaiviems, ir pan.), sutartis dėl tokio produkto pirkimo ir pardavimo tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Skonio pastelės samdomas kurjeris produktų pristatymo metu patikrina ir nustato, kad Pirkėjas ir/ar kitas produktus Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo turi teisę įsigyti užsakytus produktus ir juos perduoda Pirkėjui.

4. Registracija ir prisijungimo duomenys

4.1. Norintis pirkti Skonio pastelės platformoje siūlomus produktus asmuo privalo registruotis Skonio pastelės platformos sistemoje, užpildydamas registracijos anketą: nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomi produktai, telefono numerį, kitus produktų pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas privalo nurodyti ir juridinio asmens pavadinimą.

4.2. Už registracijos duomenų išsamumą ir atitikimą tikrovei visa apimtimi atsako Pirkėjas.

4.3. Registracijos duomenis pasikeitus, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Priešingu atveju Pirkėjas prisiima visą riziką dėl duomenų neatitikimo ir iš to kylančių Pirkėjo, Pardavėjo ir/ar trečiųjų asmenų nuostolių.

4.4. Atlikdamas registraciją, Pirkėjas savo atsakomybe sukuria vartotojo vardą ir slaptažodį, ir privalo jų neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Skonio pastele apie prisijungimo duomenų praradimą ar atskleidimą neįgaliotiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas prisiima visą riziką dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Pirkėjo prisijungimo duomenimis ir iš to kylančių Pirkėjo, Skonio pastelės, Pardavėjo ir/ar trečiųjų asmenų nuostolių. Pardavėjas jokiais atvejais neatsako už žalą, padarytą Pirkėjui, Pardavėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Skonio pastelės parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

4.5. Rekomenduojama slaptažodį, kurį sudarytų ne mažiau kaip 8 simboliai (didžiosios ir mažosios raidės, skaitmenys, taškai, kiti skyrybos ženklai ir keisti slaptažodį kas 6 (šešis) mėnesius.

5. Produktų kainos

5.1. Skonio pastelės platformoje galimų užsakyti produktų kainos (taip Pirkėjo suformuotame užsakyme produktų kainos) nurodomos Eurais su PVM.

5.2. Produktai Pirkėjui parduodami kainomis, nurodytomis Skonio pastelės platformoje užsakymo pateikimo momentu. Produktų kainos gali skirtis nuo atitinkamose trečiųjų asmenų valdomose fizinės prekybos vietose taikomų kainų; bet kuriuo atveju perkant Skonio pastelės platformoje vadovaujamasi tik Skonio pastelės platformoje skelbiamomis produktų kainomis.

5.3. Jeigu prie užsakomo produkto yra nurodoma jam taikoma nuolaida ir nuolaidos galiojimo laikotarpis, nurodyta mažesnė kaina produktui taikoma tokiu atveju, jeigu pasirenkama to produkto pristatymo data yra iki nurodytos nuolaidos galiojimo pabaigos. Tuo atveju, jeigu produkto pristatymo diena yra vėlesnė, nei nurodyta akcijos galiojimo pabaigos diena –produktui yra taikoma reguliari produkto kaina. Pirkėjas apie tokius produkto kainos pokyčius yra informuojamas iki užsakymo pateikimo momento.

5.4. Skonio pastelė turi teisę nustatyti minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turi užsakyti produktų Skonio pastelės platformoje, jei nori pateikti užsakymą (ir, atitinkamai, sudaryti pirkimo ir pardavimo sutartį bei gauti pristatymo paslaugą). Užsakymo minimali suma yra 15 EUR. Į šią minimalią užsakymo sumą pristatymo paslaugos mokestis nėra įskaičiuojamas.

6. Pristatymo kaina

6.1. Skonio pastelės platformoje pristatymo paslaugų kainos (taip Pirkėjo suformuotame užsakyme pristatymo kaina) nurodoma Eurais su PVM.

6.2. Už produktų pristatymo paslaugą mokamas mokestis, apskaičiuojamas ir taikomas Pirkėjo užsakymo pateikimo momentu. Šis mokestis gali būti nurodytas fiksuotas arba keistis priklausomai nuo Pirkėjo užsakytų produktų vertės ir/ar pristatymo termino. Pirkėjas bet kuriuo atveju vadovaujasi jo užsakymo pateikimo metu nurodoma pristatymo kaina.

6.3. Jei Skonio pastelės sistema Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo leidžia papildyti pirkinių krepšelį, pristatymo paslaugos mokestis nesikeičia.

7. Atsiskaitymo tvarka

7.1. Pirkėjas moka už Produktus užsakymo metu vykdydamas išankstinį apmokėjimą per PAYSERA įmokų surinkimo sistemą.

7.2. Klientas norėdamas atlikti apmokėjimą, yra nukreipiamas į pasirinktą banką.

7.3. Skonio pastelės sistemoje iš pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus patvirtinimą apie tinkamą Pirkėjo atsiskaitymą už pirkinius bei jų pristatymą, pradedamas vykdyti užsakymas ir pradedamas skaičiuoti pristatymo terminas.

7.4. Jei Pirkėjas pageidauja gauti PVM sąskaitą-faktūrą, Pardavėjas ją išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 darbo dienas po produktų pristatymo. Pirkėjas neteikia PVM sąskaitos-faktūros išrašymo nei perdavimo paslaugos, kai Pirkėjas produktus perka iš trečiųjų asmenų.

8. Produktų pristatymas. Perdavimas ir priėmimas

8.1. Pirkėjui pateikus užsakymą naudojantis Skonio pastelės parduotuvės funkcionalumais, produktai gali būti pristatomi šiais būdais:

8.1.1. Atsiėmimas Skonio pastelės parduotuvėje - (Krokuvos g. 8A, Vilnius)

8.1.2. Prekių pristatymas per kurjerių tarnybas į nurodytą vietą ar kurjerių paštomatus.

8.2. Produktų pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo tinkamo atsiskaitymo už produktus bei jų pristatymą. Savaitgalį ar per valstybines šventes padaryti užsakymai bus pradėti vykdyti pirmą darbo dieną.

8.3. Vietas, į kurias Skonio pastelės kurjeriai gali pristatyti produktus bei tokio pristatymo kainas, galite patikrinti Skonio pastelės parduotuvėje skelbiamoje informacijoje. JasS konio pastelė gali nustatyti ir keisti savo nuožiūra.

8.4. Pirkėjas (ar kitas pristatomus produktus priimantis asmuo) privalo patikrinti pristatytus produktus prieš juos priimdamas, ir netvirtina tinkamo siuntos pristatymo, perdavimo ir priėmimo, jei nustato bet kokius kiekio, kokybės, asortimento ar kitus neatitikimus, produktų ar pakuočių pažeidimus. Patvirtinęs tinkamą produktų perdavimą ir priėmimą, Pirkėjas vėliau neturi teisės reikšti pretenzijų dėl aukščiau nurodytų neatitikimų/pažeidimų.

8.5. Panašaus produkto ar kito produkto kiekio pristatymas nelaikomas kiekio, kokybės, asortimento neatitikimu, o juos perdavus ir priėmus pristatymo metu, laikoma, kad Skonio pastelės tinkamai įvykdė užsakymą.

8.6. Jei Pirkėjas tikrindamas pristatytą siuntą nustato kiekio, kokybės, asortimento ar kitus neatitikimus, produktų ar pakuočių pažeidimus, Pirkėjas informuoja apie tai Skonio pastele el. paštu grete@skoniopastele.lt.

8.7. Netinkamos kokybės produktai, produktai, kurie nebuvo užsakyti ar kurių pristatytas kiekis didesnis, nei užsakytasis, grąžinami Skonio pastelei.

8.8. Jei Pirkėjui nėra pristatyti jo užsakyti produktai, arba jei užsakytų produktų kokybė netinkama, tokių apmokėtų produktų kaina grąžinama Pirkėjui per 5 darbo dienas, pervedant šią pinigų sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas teikiant užsakymą.

8.9. Skonio pastelė visuomet dės visas pastangas siekdama užtikrinti užsakymo pristatymą Pirkėjo pasirinktu laiku. Visgi Skonio pastelė negali užtikrinti, kad visi produktai visuomet bus pristatyti laiku be jokių kliūčių. Todėl Skonio pastelė nepriima jokios atsakomybės už pristatymo vėlavimą, jei vėluojama ne dėl nuo Skonio pastelės priklausančių aplinkybių. Pristatymo vėlavimo atveju Skonio pastelė susisieks su Pirkėju siekiant suderinti abiem šalims priimtiną situacijos sprendimą.

8.10. Pirkėjas įsipareigoja pats priimti Skonio pastelės samdomo kurjerio pristatomus produktus tuo adresu, kurį Pirkėjas Skonio pastelės parduotuvės sistemoje nurodė pristatymo adresu ir tuo metu, kurį Pirkėjas pasirinko užsakymui priimti. Skonio pastelė neatsako už tinkamą savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, jei Pirkėjas nurodo netinkamą adresą arba pristatymo metu Pirkėjas nerandamas jo nurodytu adresu.

8.11. Skonio pastelės samdomas kurjeris, neradęs Pirkėjo jo nurodytu adresu Pirkėjo pasirinktu pristatymo laiku turi teisę perduoti pristatomus produktus kitam Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu esančiam pilnamečiam asmeniui, ir tai bus laikoma tinkamu Skonio pastelės sutartinių įsipareigojimų įvykdymu, o tokio kito asmens patvirtinimas apie produktų perdavimą irpriėmimą bus laikomas tinkamu Pirkėjo patvirtinimu apie perdavimą ir priėmimą. Pristatant alkoholinius gėrimus, energinius gėrimus ir kai kuriuos kitus produktus, gali būti taikomos papildomos sąlygos.

8.12. Jei Skonio pastelės kurjeris neranda Pirkėjo jo nurodytu adresu Pirkėjo pasirinktu pristatymo laiku, ir nėra kito šių Taisyklių ir/ar teisės aktų reikalavimus atitinkančio asmens, kuriam Skonio pastelės kurjeris galėtų perduoti pristatytus produktus, Skonio pastelė laikoma tinkamai įvykdžiusia sutartinius įsipareigojimus, o dėl šių produktų atsiėmimo laiko adreso Pirkėjas turi susitarti su Skonio pastele. Už laiku neatsiimtų prekių kokybę Skonio pastelė nebeatsako. Šiuo atveju Skonio pastelė neįsipareigoja užtikrinti jokių specialių produktų saugojimo sąlygų, įskaitant specialios aplinkos saugojimui, kuri atitiktų higienos normų ar kitus specialius reikalavimus, ir neprisiima jokios atsakomybės už tokių tinkamai ir laiku užsakymo adresu nepriimtų produktų kokybę (įskaitant, bet neapsiribojant jų vartojimo savybių, išvaizdos, išsaugojimą, išlikimą tinkamomis naudoti, saugiomis ir pan.).

9. Informacija apie produktus, jų kokybė, tinkamumo naudoti terminas

9.1. Pardavėjas atsako už Skonio pastelės internetinėje parduotuvėje užsakytų produktų pardavimą Pirkėjui, jų tinkamą pristatymą, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

9.2. Skonio pastelės platformoje siūlomų įsigyti produktų savybės pateikiamos parduotuvėje skelbiamuose produktų aprašymuose, kuriuos skelbia Skonio pastelė. Atsakomybę už savo parengtus aprašymus ir už parduodamų produktų kokybę, juose nurodytą informaciją, įskaitant informaciją apie produktų savybes (jos teisingumą, tikslumą, išsamumą, tinkamą pateikimą, atitikimą kitiems teisės aktų reikalavimams) maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi atsako fizines prekybos vietas, iš kurių Skonio pastelė nuperka produktus, valdantys juridiniai asmenys, taip pat tokių produktų gamintojai ir (arba) importuotojai. Pardavėjas teikia platformą aukščiau nurodytai informacijai skelbti, atsako už produktų tinkamą surinkimą ir įsigijimą, formuluojamų užsakymų apskaitą, užsakymų įvykdymą/pristatymą.

9.3. Skonio pastelė neatsako, jei Skonio pastelės platformoje internete demonstruojami produktai savo spalva, forma ar kitais parametrais skiriasi nuo realių pristatytų produktų dėl neatitikimų informacijos perdavimo procese – pavyzdžiui, Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

9.4. Jei Pardavėjas nenurodo specialaus produktui taikomo kokybės garantijos termino, tokiam produktui galioja garantija, numatyta taikytinuose teisės aktuose.

9.5. Jei taikytini teisės aktais nustato tam tikrų produktų tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas tokius produktus parduoda/pristato Pirkėjui taip, kad Pirkėjas turėtų realią galimybę pasinaudoti tokiais produktais iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

10. Pirkėjo teisė grąžinti produktus

10.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti produktus (atsisakyti Skonio pastelės platformoje sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties), jei nuo norimo grąžinti produkto pristatymo dienos nėra praėję daugiau, nei 14 kalendorinių dienų, ir jei nėra taikomi Taisyklių 10.2 – 10.5 punktuose ar teisės aktuose numatyti prekių grąžinimo/sutarties atsisakymo ribojimai.

10.2. Grąžinti kokybiškų produktų (atsisakyti Skonio pastelės platformoje sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties) neturi teisės Pirkėjai, kurie negali būti laikomi vartotojais pagal taikytinus vartotojų teises reglamentuojančius teisės aktus, t.y. juridiniai asmenys bei fiziniai asmenys, įsigyjantys produktus verslo, komerciniams, profesiniams poreikiams (perkantieji produktus ne asmeniniam/šeimos naudojimui, ne panaudojimui savo namų ūkyje).

10.3. Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų produktų, jei tokie produktai patenka į teisės aktuose apibrėžtas išimtis (jei pagal taikytinus teisės aktus pardavėjas neprivalo priimti tokių grąžinamų produktų, arba jei dėl tokių produktų įsigijimo sudarytos nuotolinės sutartys negali būti pirkėjų nutrauktos be priežasties Taisyklėse nurodyta tvarka). Pavyzdžiui, Skonio pastelė neprivalo priimti grąžinamų kokybiškų:

10.3.1. greitai gendančių produktų, taip pat produktų, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

10.3.2. produktų, kurie buvo parduoti supakuoti, bet po pristatymo buvo išpakuoti ir yra netinkami grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

10.4. Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų produktų, jei jie po pristatymo buvo naudojami, yra sugadinti, praradę prekinę išvaizdą (įskaitant, jei nuimtos ir/ar pažeistos etiketės, nuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), praradę vartojamąsias savybes. Pirkėjas, norėdamas grąžinti produktą, turi užtikrinti, kad jis bus grąžintas originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo pristatytas, su visais pristatant pateiktais dokumentais ir priklausiniais.

10.5. Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų produktų, jei yra praleisti Taisyklėse ir/ar teisės aktuose nustatyti grąžinimo terminai.

10.6. Jei Pirkėjas nori grąžinti produktus dėl netinkamos kokybės:

10.6.1. nekokybiškas greitai gendančias prekes (maistą ir gėrimus, kurių galiojimo terminas trumpas, kuriems gamintojas yra nustatęs specialų temperatūrinį rėžimą) – Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui pranešimą apie grąžinimą Taisyklėse nustatyta tvarka ne vėliau, nei per 72 val. nuo tokio netinkamos kokybės produkto pristatymo momento;

10.6.2. nekokybiškas ne greitai gendančias prekes – galima grąžinti teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka (jei gamintojas ar tretysis asmuo, kurio fizinėje mažmeninės prekybos vietoje Skonio pastelės kurjeris surinko produktus, nenustato vartotojui palankesnio nei teisės aktuose numatytasis rėžimo).

10.7. Norėdamas grąžinti pristatytą produktą, Pirkėjas pateikia grąžinimo prašymą el. paštu grete@skoniopastele.lt nurodydamas produktą, užsakymo numerį, pristatymo datą. Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo pateikti ir kitą informaciją, reikalingą tinkamam Pirkėjo teisių įgyvendinimui užtikrinti, įskaitant, paprašyti užpildyti specialias prašymų formas. Gavęs prašymą grąžinti produktą, Pardavėjas pateiks Pirkėjui pranešimą apie užklausos gavimą.

10.8. Pateikęs pagrįstą prašymą dėl produkto grąžinimo, Pirkėjas ne greitai gendantį produktą privalo jį grąžinti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų, greitai gendantį produktą – per 72 valandas, jei Pardavėjas nenurodo ilgesnio termino. Konkretų produkto perdavimo laiką ir vietą Pirkėjas derina su Skonio pastelės atstovu, kuris pateikus grąžinimo prašymą su Pirkėju susisiekia jo nurodytais kontaktais.

10.9. Kokybiškų produktų grąžinimo išlaidas, kurios bet kuriuo atveju yra ne mažesnės, nei jų pristatymo kaina, padengia Pirkėjas. Nekokybiškų produktų grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas.

10.10.Už Pirkėjo tinkamai priimtus, bet vėliau grąžinamus produktus sumokėta kaina, o taip pat produkto pristatymo išlaidos, jei jos grąžintinos pagal Taisyklių 10.9 punktą, grąžinami Pirkėjui per 14 darbo dienų, pervedant šią pinigų sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas teikiant užsakymą.

11. Asmens duomenys

11.1. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi Skonio pastelės parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

11.2. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomi produktai, atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus amžiaus reikalavimus, vykdant pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintus produktus, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš Taisyklėse numatytos pirkimo ir pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis Skonio pastelės parduotuvės paslaugomis.

11.3. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą, kuris pateikiamas pildant registracijos anketą ir joje pažymint atitinkamus laukus.

12. Pretenzijos

12.1. Pirkėjai skatinami bet kokias pretenzijas dėl šių Taisyklių vykdymo, spręsti gera valia draugiškų derybų metu, apie savo nusiskundimus informuojant Pardavėją el. paštu grete@skoniopastele.lt.

12.2. Jei Pirkėjui ir Pardavėjui taikiai sutarti nepavyksta per 14 dienų nuo Pirkėjo pretenzijos gavimo, vartotojas turi teisę kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), į jos teritorinius padalinius arba užpildyti prašymo formą nuotoliniu būdu, EGS platformoje esančioje adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.